آخرین اخبار مدارس


01 بهمندبستان پسرانه

21 آذردبستان پسرانه

15 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

15 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

13 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

02 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

15 اسفنددبستان دخترانه

07 بهمندبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان پسرانه

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

دبستان دخترانه

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

ارین قنبری

مسابقه: انشانویسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

آرتين نوروزي چلچله

1391/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه

سپنتا غلامي زاده بهبيد

1385/12/07

دبستان پسرانه

كياوش نصيري

1387/12/01