آخرین اخبار مدارس


21 آذردبستان پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 اسفنددبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

یسنا کریمی پاکدامن

مسابقه: نامه ای به امام و خاطرات زیارت رضوی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش قندعليان

1384/09/20

دبستان پسرانه سما

مهزيار جعفري

1387/09/22

دبستان دخترانه سما

سارا نيامدپور

1385/09/22

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد پور اميدي

1383/09/18

دبستان پسرانه سما

يزدان باراني بربي چاست

1390/09/22

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير محمد نصيري

1383/09/18

دبستان پسرانه سما

حسين شهبازي جانمحمدي

1386/09/20

دبستان پسرانه سما

حسين احمدپور

1389/09/20

دبستان دخترانه سما

ماهك خسروي

1390/09/19

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي اسدي

1390/09/20