آخرین اخبار مدارس


21 آذردبستان پسرانه

15 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

15 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

13 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

02 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

15 اسفنددبستان دخترانه

07 بهمندبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبستان پسرانه

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

دبستان دخترانه

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

ياسين نقي زاده

1384/07/19

دبستان پسرانه

اميررضا جعفري شهني

1390/07/21