آخرین اخبار مدارس


13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

12 اردیبهشتدبستان دخترانه

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

11 اردیبهشتدبستان پسرانه

25 فروردیندبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

دوچرخه ای که جانشین مادر شد

علیرضا صالحی

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه

سي وپنج كيلو اميدواري

آنا گاوالدا

روانشناسي

دبستان دخترانه

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان دخترانه

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه

دوچرخه ای که جانشین مادر شد

علیرضا صالحی

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه

نقل رستم وسهراب

عباس جهانگيريان

نمايشنامه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دوچرخه ای که جانشین مادر شد

علیرضا صالحی

اجتماعی

دبستان پسرانه

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

روشا قاضي

1392/02/20

دبستان پسرانه

مهدي نوائي

1392/02/22

دبستان دخترانه

مهزاد نظرپور

1393/02/22

دبستان پسرانه

آدرين رباطي

1392/02/19

دبیرستان دوره اول دخترانه

درسا الياسي

1387/02/22

دبستان دخترانه

يسنا حسيني

1390/02/21

دبستان پسرانه

باراد فرهاديان

1392/02/16

دبستان دخترانه

درسا الياسي

1387/02/22

دبستان پسرانه

سيد آرمان مرعشي پور

1392/02/22

دبستان پسرانه

امير علي بهزادي

1392/02/22

دبستان پسرانه

اميرعلي مرادي

1390/02/19