آخرین اخبار مدارس


21 آذردبستان پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 اسفنددبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

شکیبا بردی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

یسنا حسینی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شکیبا بردی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یسنا حسینی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یسنا کریمی پاکدامن

مسابقه: نامه ای به امام و خاطرات زیارت رضوی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

دانيال صالحي

1389/01/02

دبستان پسرانه سما

ارشام احمدفخر الدين

1390/01/01

دبستان دخترانه سما

سايا كرمي

1389/01/02

دبستان دخترانه سما

ايرسا ورناصري

1391/01/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا خوش اخلاق

1383/01/01

دبستان دخترانه سما

بهار مكوندي

1391/01/01

دبستان پسرانه سما

بهنود سعادتي

1390/01/01

دبستان پسرانه سما

محمدطاها پروانك ساماني

1387/01/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي جعفري

1385/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فردين صالحي فرگني

1383/01/01