آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ضرب المثل

اسماعیل شاهرودی

مجموعه ای از ضرب الم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زیارتگاههای منطقه بختیاری

حاج موسی حاجت پور

زیارتگاههای بختیاری

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

انيس نادمي

1384/05/30

دبستان پسرانه سما

رضا محمدي خاص

1384/05/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سورن بهادري

1383/05/27

دبستان پسرانه سما

محمدامين عالي وند

1386/05/31

دبستان پسرانه سما

محمد ارزاني بيرگاني

1387/05/27

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد مهرابي

1386/05/28

دبستان دخترانه سما

اوا هيهاوند

1386/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد امين عليزاده

1380/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بنيامين بهادري بيرگاني

1383/05/31

دبستان دخترانه سما

آيلين صالحي پور

1388/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريا عيدي وندي

1383/05/31

دبستان دخترانه سما

رستا گله داري

1389/05/29

دبستان دخترانه سما

تيام فرجي كاكش

1386/05/23

دبستان دخترانه سما

صفا اكبري بيرگاني

1386/05/30