آخرین اخبار مدارس


13 آباندبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زیارتگاههای منطقه بختیاری

حاج موسی حاجت پور

زیارتگاههای بختیاری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ضرب المثل

اسماعیل شاهرودی

مجموعه ای از ضرب الم

دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي حسين بور

1380/10/26

دبستان پسرانه سما

جعفر عبداله خاني

1386/10/25

دبستان پسرانه سما

ويشتاسپ قنبري

1386/10/29

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي نوروززاده

1385/10/30

دبستان دخترانه سما

زهرا احمدي نژاد

1383/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عماد خدري كيارسي

1380/10/26

دبستان پسرانه سما

اهورا خسروي بختياري

1385/10/26

دبستان دخترانه سما

آمينا كمالي پور

1387/10/27

دبستان دخترانه سما

آيدا بهادري بيرگاني

1384/10/23

دبستان پسرانه سما

برديا سلطاني

1386/10/25