آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

خورجینی از قصه های قشنگ

زینب امکی

داستانهای کوتاه.

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ضرب المثل

اسماعیل شاهرودی

مجموعه ای از ضرب الم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زیارتگاههای منطقه بختیاری

حاج موسی حاجت پور

زیارتگاههای بختیاری

دبستان دخترانه سما

حسنی خدارا دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

شعر

دبستان دخترانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

کتاب شعری

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدي بهرامي

1381/01/02

دبستان دخترانه سما

ترنم طاهري

1389/01/07

دبستان دخترانه سما

يكتا قرباني بابااحمدي

1387/01/01

دبستان دخترانه سما

مهشيد مرتضي سرمور

1385/01/08

دبستان پسرانه سما

محمدطاها پروانك ساماني

1387/01/05

دبستان دخترانه سما

محيا قاسمي

1388/01/03

دبستان پسرانه سما

مهدي جعفري

1385/01/06

دبستان دخترانه سما

شیرین بهزادی

1385/01/05

دبستان دخترانه سما

سوگند حاتمي الوقره

1385/01/06

دبستان پسرانه سما

دانيال صالحي

1389/01/02

دبستان دخترانه سما

آرشيدا اسدي شهماروندي

1389/01/01

دبستان پسرانه سما

محمدرضا نوري موسي

1385/01/01

دبستان پسرانه سما

ايليا نصيريان

1386/01/04

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل نصيريان

1385/01/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا خوش اخلاق

1383/01/01